„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
e-mail: [email protected]

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17 w Szczecinie”

 

SIWZ

Ogłoszenie UZP nr 611957-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 4 – wzór umowy
Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna
Załącznik nr 6 – przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.