Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Nr sprawy ZP/02/2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin e-mail: [email protected] ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: „Termomodernizacja […]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie UZP – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ee0d0cc9-a063-490f-832c-95e3c204d6b5 Dom Pomocy Społ.”Dom Kombatanta” im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza: „Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  tak […]