Centrum Wsparcia „Niezapominajka”

Centrum świadczy usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe adresowane do mieszkańców Szczecina opiekujących się osobami niesamodzielnymi z powodu chorób otępiennych, w ramach trwałości projektu „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”.

Usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe

Poradnictwo w formie indywidualnej z zakresu:

  • socjalno-ekonomicznego,
  • opiekuńczo-terapeutycznego,
  • profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń związanych z wypaleniem w opiece.

Poradnictwo indywidualne może być świadczone podczas osobistego spotkania w siedzibie Centrum lub zdalnie (tel., e-mail, komunikatory internetowe).

 

Wsparcie w formie grupowej:

  • szkolenia,
  • spotkania grupy samopomocowej,
  • spotkania grupy terapeutycznej,
  • warsztaty tematyczne.

 

Szkolenia – przeznaczone są dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych.

Szkolenia służą temu, by uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach związanych z opieką nad podopiecznymi.

Przykładowe tematy szkoleń:

„Radzenie sobie ze stresem w opiece nad osobą z chorobą otępienną”

„Komunikacja z osobą chorą w tym komunikacja alternatywna i wspomagana, aktywizacja osoby z chorobą otępienną”

„Pierwsza pomoc, pielęgnacja, opieka i żywienie osób z chorobami otępiennymi”

„Pomoc instytucjonalna dostępna w Szczecinie dla opiekunów osób chorych na otępienie”

 

Szkolenia odbywają się w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie.

Terminarz planowanych szkoleń dostępny jest na stronie głównej DPS „Dom Kombatanta” w zakładce Harmonogramy:

https://dpskrucza.szczecin.pl/harmonogramy/

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach mogą zapisywać się na listę uczestników w Centrum Wsparcia „Niezapominajka” – tel. 798 805 371.

 

Grupa samopomocowa – to grupa wsparcia, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności związane z opieką nad osobą niesamodzielną z chorobą otępienną.

Grupa ma charakter otwarty (mogą do niej dołączać nowe osoby), prowadzona jest przez samych jej uczestników z udziałem moderatora, czyli osoby kierującej spotkaniem.

Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami, emocjami i przeżyciami towarzyszącymi im w opiece i wspierają się wzajemnie.

Głównym celem tych spotkań jest zwiększenie: samodzielności, niezależności i umiejętności opiekuńczych, osłabienie poczucia bierności i osamotnienia opiekunów, poprawa zaradności społecznej oraz lepszy dostęp do informacji na temat możliwości pomocy ze strony różnych instytucji.

 

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie i trwają 1,5h (16:30-18:00).

Terminarz najbliższych spotkań grupy dostępny jest na stronie głównej DPS „Dom Kombatanta” w zakładce Harmonogramy:

https://dpskrucza.szczecin.pl/harmonogramy/

Osoby, które chcą brać udział w spotkaniach grupy samopomocowej mogą zapisywać  się na listę uczestników w Centrum Wsparcia „Niezapominajka” tel. 798 805 371.

 

Grupa terapeutyczna – przeznaczona jest dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych, prowadzi ją psycholog.

Grupa służy temu, by uczestnicy mogli przyjrzeć się trudnościom pojawiającym się podczas opieki nad osobą chorującą na otępienie i zapoznać się z różnymi strategiami ich rozwiązywania. Celem udziału w grupie jest m.in. zapobieganie wypaleniu psychicznemu opiekuna, poznanie metod prowadzących do poprawy relacji z podopiecznym. Grupa ma charakter zamknięty (nie można dołączać do niej w trakcie rozpoczętego już cyklu spotkań).

Tematy spotkań dostosowane są do potrzeb grupy.

Przykładowe tematy:

„Dbanie o granice własne i innych”

„Trudne emocje – jak sobie z nimi radzić”

„Sposoby rozładowania stresu”

„Nauka relaksacji. Zarządzanie sobą w czasie”

„Asertywność i komunikacja”

„Zachowania trudne osoby chorej – sposoby na radzenie sobie z nimi”.

 

Spotkania grupy odbywają się w cyklach 10 – tygodniowych (10 spotkań raz w tygodniu) w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie i trwają 2h (17:00-19:00).

Terminarz spotkań grupy dostępny jest na stronie głównej DPS „Dom Kombatanta” w zakładce Harmonogramy:

https://dpskrucza.szczecin.pl/harmonogramy/

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w spotkaniach grupy terapeutycznej mogą zapisywać  się na listę uczestników w Centrum Wsparcia „Niezapominajka” – tel. 798 805 371.

 

Warsztaty tematyczne – zajęcia adresowane do rodzin i opiekunów osób z chorobą otępienną/do osób z otępieniem oraz ich rodzin i opiekunów.

Główne cele warsztatów: poprawa komunikacji między opiekunem i podopiecznym, relaksacja, podwyższenie nastroju, nabycie wiedzy i umiejętności w dziedzinie terapii zajęciowej i organizacji czasu wolnego.

Przykładowe tematy warsztatów:

„Muzykoterapia – słuchanie muzyki relaksacyjnej i odgłosów natury” (opiekun i podopieczny),

„Ludoterapia – zabawy grupowe. Chusta animacyjna, gry planszowe (opiekun i podopieczny),

„Arteterapia – zajęcia plastyczne i manualne” (opiekun i podopieczny),

„Relaksacja – metody i techniki oddechowe” (opiekun).

 

Informacje o warsztatach planowanych w najbliższym czasie dostępne są na stronie głównej DPS „Dom Kombatanta” w zakładce Harmonogramy:

https://dpskrucza.szczecin.pl/harmonogramy/

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach tematycznych mogą się zapisywać na listę uczestników w Centrum Wsparcia „Niezapominajka” – tel. 798 805 371.

 

Kontakt:

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

Dział Wsparcia Dziennego

ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin

tel. 91 455 87 03, wew. 128

tel. kom. 798 805 371

[email protected]

[email protected]