OFERTA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom Pomocy Społecznej (DPS) świadczy mieszkańcom następujące usługi na poziomie obowiązujacego standardu:

 • usługi bytowe – zapewnienie odpowiedniego miejsce zamieszkania, wyżywienia, utrzymanie czystości,
 • usługi opiekuńcze – udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,
 • usługi wspomagające – świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców, umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz codziennej prasy, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych, itp.

Ponadto:

 • DPS umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów,
 • DPS pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny,
  przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Dział Wsparcia Dziennego

Dział Wsparcia Dziennego (DWD) jest ośrodkiem wsparcia realizującym usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera lub innymi rodzajami otępień, w szczególności dla osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dział świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Liczba miejsc – 20.

W ramach swojej działalności Dział zapewnia:

 • szeroko pojęte usługi opiekuńcze,
 • terapię zajęciową,
 • gimnastykę ogólnokondycyjną,
 • różne formy rekreacji,
 • treningi z zakresu umiejętności społecznych,
 • dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad),
 • transport,
 • poradnictwo i pomoc uczestnikom w załatwianiu ich spraw życiowych,
 • poradnictwo i wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobą korzystającą z usług Działu.

Powyższy zakres usług,  uzależniony jest od indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczestnika.

Odbiorcą usług świadczonych przez Dział może być osoba z chorobą Alzheimera lub innym rodzajami otępień, poruszająca się samodzielnie bądź przy pomocy sprzętu ortopedycznego.
Ośrodek w ramach świadczenia usług nie zapewnia uczestnikom  leków i stale używanych środków higieny osobistej (pieluch, podkładów itp.).