Projekt  „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”

Projekt  „Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” realizowany jest w okresie  01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2022 przez Gminę Miasto Szczecin w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie oraz z Fundacją „Pasja” z Łobza. Realizatorami projektu ze strony Gminy Miasta Szczecin są:  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.  Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.6 – Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

Celem głównym projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 500 osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością  oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 1575 opiekunów faktycznych z 7 powiatów województwa zachodniopomorskiego (Gmina Miasto Szczecin; powiat drawski, szczecinecki, łobeski, świdwiński, białogardzki i policki) w okresie od 01.2020 do 12.2022.

Cele szczegółowe:

 1. Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych poprzez zapewnienie usług 15 opiekunów zawodowych i 60 opiekunów sąsiedzkich,
 2. Rozwój usług asystenckich dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną w wyniku zatrudnienia asystenta osobistego,
 3. Podniesienie efektywności i standardu sprawowania opieki przez opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie opieki wytchnieniowej, wsparcia doradczego, informacyjnego i szkoleń oraz ułatwienie dostępu do sprzętu pielęgnacyjnego,
 4. Zwiększenie mobilności, autonomii i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych, w tym osób z niepełnosprawnością na skutek ułatwienia dostępu do sprzętu wspomagającego oraz zapewnienie usług przewozu.

Zadania przewidziane w projekcie:

 1. Usługi opiekuńcze,
 2. Opiekuńcze usługi sąsiedzkie,
 3. Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej,
 4. Usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami ,
 5. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – opieka wytchnieniowa,
 6. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka ” w Szczecinie – usługi konsultacyjno – doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 7. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną – opieka wytchnieniowa całodobowa,
 8. Wsparcie opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 9. Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych – usługi konsultacyjno doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych,
 10. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu przewlekłych chorób somatycznych,
 11. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego w Szczecinie,
 12. Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego Pasja w Łobzie.

W wyniku realizacji projektu powstanie 101 miejsc świadczenia usług społecznych na terenie realizacji projektu.

Uczestnikami projektu będzie 500 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (osoby niesamodzielne) i 1575 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych.

Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu to osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupy, którym udzielone zostanie wsparcie, są szczególnie zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym i ekonomicznym ze względu na dotykające ich ograniczenia i niewydolny system wsparcia osób niesamodzielnych i osób niepełnosprawnych oraz obciążenie opiekuńcze (opiekunowie faktyczni).

Pierwszeństwo udziału mają osoby o najtrudniejszej sytuacji finansowej, których dochód na osobę nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, tj.

 1. dla osób samotnie gospodarujących 150% kryterium dochodowego wynosi 1051,50 zł,
 2. dla osób w rodzinie 150% kryterium dochodowego wynosi 792,00 zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 14 036 503,73 zł, w tym dofinansowanie z UE 11 931 028,17 zł.

REALIZACJA PROJEKTU

Szczegółowe informacje dotyczące zadań nr 6 i nr 11 znajdziesz w regulaminie  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  ,,Zaopiekowani- systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin’’ realizowanym w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa zachodniopomorskiego 2014-2020 (rpzp.07.06.00-32-k051/19-00) w Szczecinie i ze zmianami w zarządzeniu Nr 26,27,28 z dnia 14 maja 2020 r. Dyrektora Domu Pomocy SpołecznejDom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w Szczecinie, ul. Krucza 17

DANE KONTAKTOWE

 1. Centrum Wsparcia „Niezapominajka”:
  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
  Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka” w Szczecinie
  Krucza 17, 71-747 Szczecin

  e-mail: [email protected]
  tel.: /91/ 455-87-03, wew. 128
  tel.: /91/ 455-72-10, wew. 128 – usługi konsultacyjno-doradczo-szkoleniowe

 2. Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego
  Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
  Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagającego i Sprzętu Pielęgnacyjnego
  Krucza 17, 71-747 Szczecin

  e-mail: [email protected]
  tel.: /91/ 455-87-03, wew. 118
  tel.: /91/ 455-72-10, wew. 118 – (informacje ogólne, składanie wniosków)
  tel. + 48 728 405 396 (wydawanie i przyjmowanie sprzętu, transport i montaż)

  Wypożyczalnia jest czynna w godzinach 7:00-15:00.