Dom Kombatanta kontra koronawirus

Deklaracja dostępności

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dpskrucza.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak treści alternatywnej dla: zdjęć w galeriach, obrazków wyróżniających wpisów,
 2. brak etykiet i opisów dla pól formularza kontaktowego oraz wyszukiwarki,
 3. struktura HTML witryny posiada liczne błędy, w tym źle zamknięte tagi,
 4. brak poprawnego podziału struktury znacznikowej witryny,
 5. widok pionowy nie jest w pełni dostosowany do rozdzielczości tabletowej,
 6. kolor tekstu posiada kontrast 4.13:1 lub mniej,
 7. brak dostępności submenu z poziomu klawiatury,
 8. brak mechanizmów pomijających powtarzalne elementy (nawigacja, sidebar),
 9. brak mapy strony,
 10. brak widocznych focusów na elementach interaktywnych,
 11. brak jasnych komunikatów formularza kontaktowego,
 12. brak programowego oznaczenia elementów w języku angielskim,
 13. brak oznaczeń ról elementów interfejsu,
 14. pliki do pobrania (PDF) nie są przystosowane do odczytu przez oprogramowanie wspomagające osoby niedowidzące.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Logic Net Sp. z O.O. NIP: 8522664022

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrianna Sokołowska, [email protected]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91-455-83-33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem DPS po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się parking z jednym miejscem postojowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza  jest dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Do budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza można wejść z psem asystującym/przewodnikiem. Pies asystujący/przewodnik musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenie o aktualnym szczepieniu weterynaryjnym (szczepienie przeciwko wściekliźnie). Na terenie Domu wyznaczone jest miejsce odpoczynku dla osoby o szczególnych potrzebach i psa asystującego. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika odpowiada opiekun zwierzęcia.

Opis dostępności budynku:

 1. przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:
  1. przy głównym wejściu do budynku znajdują się podjazdy
  2. główne drzwi wejściowe otwierają się automatycznie,
  3. w budynku znajdują się cztery dźwigi osobowe o wymiarach i wyposażeniu umożliwiającym przemieszczanie się osobie z obniżoną sprawnością ruchową
  4. przy portierni usytuowane jest stanowisko z obniżonym blatem dedykowane osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
  5. w budynku znajdują się przystosowane toalety
  6. na korytarzach znajdują się poręcze umożliwiające bezpieczne przemieszanie się
  7. przy wyjściu do ogrodu znajduje się podjazd
 2. przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:
  1. w trzech windach przyciski oznakowane są w języku Braille’a, mają podświetlane obwódki w kontrastowych kolorach, ze szczególnym wyróżnieniem poziomu „zero”
 3. przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:
  1. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Domem Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” za pośrednictwem:
   1. poczty elektronicznej:[email protected],
   2. faxu: 914557210

Brak tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz na miejscu.