Deklaracja dostępności

a:7:{s:8:”location”;a:1:{i:0;a:1:{i:0;a:3:{s:5:”param”;s:13:”page_template”;s:8:”operator”;s:2:”==”;s:5:”value”;s:19:”page-deklaracja.php”;}}}s:8:”position”;s:6:”normal”;s:5:”style”;s:7:”default”;s:15:”label_placement”;s:3:”top”;s:21:”instruction_placement”;s:5:”label”;s:14:”hide_on_screen”;a:5:{i:0;s:11:”the_content”;i:1;s:10:”discussion”;i:2;s:8:”comments”;i:3;s:14:”featured_image”;i:4;s:10:”categories”;}s:11:”description”;s:0:””;}

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie UZP – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ee0d0cc9-a063-490f-832c-95e3c204d6b5

Dom Pomocy Społ.”Dom Kombatanta” im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza: „Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 522739-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społ.”Dom Kombatanta” im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza  17, 71-747   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail [email protected], faks 0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://dpskrucza.szczecin.pl/zamowieniapubliczne/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/01/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (segment A, B, C, D, E) w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w zakresie objętym przedmiarem robót wchodzącym w skład dokumentacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do siwz, przy czym, przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne i prawne: W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego udzielono odpowiedzi na zadane pytanie jednemu z wykonawców z pominięciem zamieszczenia tej odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego, co mogło prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, zachowania uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz zasady jawności postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Niezamieszczenie na stronie internetowej odpowiedzi udzielonej jednemu z wykonawców stanowi naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że postępowanie obarczone zostało wadą niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwiła zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym stanie faktycznym i prawnym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi – WYNIKI

WYNIKI POSTĘPOWANIA

ZOBACZ DOKUMENT PDF

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin
NIP: 851-20-36-092

pn.: „Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi
w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17 w Szczecinie”.

Wyniki postępowania

Akcja „Tulipan dla seniorów” – wspólne sadzenie kwiatów wraz z Rotary Club Szczecin Center

W dniu 15.10.2016 r. dzięki uprzejmości Rotary Club Szczecin Center przydomowy ogród „Domu Kombatanta” zamieni się wiosną w dywan tulipanów i narcyzów. Członkowie klubu zadeklarowali pomoc w zakupie cebulek kwiatowych oraz obecność podczas sadzenia. W pogodne, sobotnie południe wszyscy razem z uśmiechem na twarzy przystąpili do sadzenia kwiatów. Wiosenny ogród z pewnością będzie cieszył swoim widokiem. Mieszkańcy chętnie spędzają w nim wolny czas, a kwiaty na pewno go umilą i będą przypominać o tej akcji. Serdecznie dziękujemy Rotary Club Szczecin Center za wspaniałą inicjatywę.

15

77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

1 września jest dniem bardzo ważnym dla mieszkańców „Domu Kombatanta”. Tego dnia zorganizowano akademię, która upamiętniła 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Po przemówieniu Zastępcy Dyrektora pana Pawła Zarzyckiego, swoje wystąpienie miała pani Halina Pieniak, która odniosła się do najróżniejszych przeżyć mieszkańców z czasów wojny. Nie mogło zabraknąć recytacji wierszy. Mieszkańcy przedstawili wiersze Władysława Broniewskiego, Leopolda Staffa czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Została również przedstawiona krótka relacja filmowa o Wojnie Obronnej 1939 r. Na końcu wszyscy wspólnie odśpiewali pieśni patriotyczne.

Wieczerza wigilijna

Tradycyjnie 24.12.2015 r. w „Domu Kombatanta” odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. Przyjemne zapachy wigilijnych potraw unosiły się po Domu od samego rana. To czas, w którym wszyscy obdarzają się uśmiechem, a wszystkie spory idą w niepamięć. Tego dnia Mieszkańcy zgromadzili się przy pięknie przystrojonych stołach, by wspólnie spędzić tą wyjątkową chwilę. Dyrekcja „Domu Kombatanta” złożyła wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia, a zaproszony gość – ks. Dziekan Ryszard Kamiński odczytał fragment Ewangelii i przyłączył się do życzeń. Wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem życząc sobie wszystkiego najlepszego, po czym zasiedli do posiłku. Nie byłoby atmosfery Świąt Bożego Narodzenia bez tradycyjnych, polskich kolęd, które przygrywały podczas spotkania.