Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Nr sprawy ZP/02/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
e-mail: [email protected]

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

Ogłoszenie UZP nr 564910-N-2018 z dnia 2018-05-28 r. 

SIWZ

Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna
Załącznik nr 6 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna