Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie

Nr sprawy ZP/02/2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
e-mail: [email protected]

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

Ogłoszenie UZP nr 564910-N-2018 z dnia 2018-05-28 r. 

SIWZ

Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna
Załącznik nr 6 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Roboty budowlane

Ogłoszenie UZP – https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ee0d0cc9-a063-490f-832c-95e3c204d6b5

Dom Pomocy Społ.”Dom Kombatanta” im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza: „Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 522739-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społ.”Dom Kombatanta” im.Gen.Mieczysława Boruty-Spiechowicza, Krajowy numer identyfikacyjny 81094121800000, ul. ul. Krucza  17, 71-747   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-91 4557210, e-mail [email protected], faks 0-91 4557210.
Adres strony internetowej (url): http://dpskrucza.szczecin.pl/zamowieniapubliczne/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/01/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (segment A, B, C, D, E) w budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w zakresie objętym przedmiarem robót wchodzącym w skład dokumentacji technicznej będącej załącznikiem nr 5 do siwz, przy czym, przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45320000-6
Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne i prawne: W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego udzielono odpowiedzi na zadane pytanie jednemu z wykonawców z pominięciem zamieszczenia tej odpowiedzi na stronie internetowej Zamawiającego, co mogło prowadzić do naruszenia zasady równego traktowania wykonawców, zachowania uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) oraz zasady jawności postępowania (art. 8 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Niezamieszczenie na stronie internetowej odpowiedzi udzielonej jednemu z wykonawców stanowi naruszenie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Zamawiający uznał, że postępowanie obarczone zostało wadą niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwiła zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym stanie faktycznym i prawnym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wniosek o przedłużenie związania ofertą – Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Dotyczy: WNIOSKU ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ – ZP/01/2018

WNIOSEK o przedłużenie związania ofertą

wzór oświadczenia o terminie związania ofertą

Oświadczenie o przynależności – Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Informacja o zmianie terminu składania ofert – Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Nr sprawy ZP/01/2018
str. 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
e-mail: [email protected]

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”

Ogłoszenie UZP 522739-N-2018 z dnia 23 luty 2018
SIWZ – PDF

ZMIANA TERMINU ZGŁASZANIA OFERT – PDF

Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna
Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna – zmieniony dnia 07.03.2018
Załącznik nr 6 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna