Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w konkretnym Domu.

Sprawę załatwia:

 • dla mieszkańców Miasta Szczecin
  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
 • dla mieszkańców innych gmin
  Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Wykaz dokumentów od wnioskodawcy:

 1. Pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej złożony przez osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
 3. Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w celu określenia typu domu (dokument pomocniczy),
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób zobowiązanych do alimentacji.
 6. Zaświadczenie o uprawnieniach (kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu:

 1. Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu „bez zgody”.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 4. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.
 5. Wywiad przeprowadzony u osób zobowiązanych do opłaty, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych, w załączeniu potwierdzenie wysokości dochodów.

Forma załatwienia
Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie  skierowania do domu pomocy społecznej.

Przewidywany termin załatwienia
Decyzja w sprawie skierowania do określonego typu domu w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy.

Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Procedura postępowania:

 1. Procedura postępowania w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej rozpoczyna się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Wywiad środowiskowy przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia.
 3. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Wywiad środowiskowy ma na celu ustalenie sytuacji zdrowotnej i materialno-bytowej osoby, co daje podstawę do stwierdzenia przesłanek do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
 4. Wywiad środowiskowy (alimentacyjny) przeprowadzany jest także u osób                            zobowiązanych do alimentacji (dzieci, rodzice) na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w dps, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki –  ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.
 5. Zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w dps są w kolejności:
 • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową podpisaną z Dyrektorem MOPR;
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w dps a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Pomocy udzielają pracownicy:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
Działu Instytucji Pomocy Społecznej
ul. Św. Marcina 2, 71-455 Szczecin
tel. 91 44 26 610