Termomodernizacja budynku – segment A – Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta

Nr sprawy ZP/5/2017

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
e-mail: [email protected]
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Termomodernizacja budynku – segment A – Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17 w Szczecinie”

OGŁOSZENIE UZP – NR  575641-N-2017

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna
Załącznik nr 6 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.), zwana dalej ustawą