Remont wejścia głównego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w podziale na części

Nr sprawy ZP/6/2017

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Remont wejścia głównego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie w podziale na części”.

SIWZ
Ogłoszenie UZP nr 585910-N-2017 z dnia 2017-09-08 r.

Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz oferty,
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy,
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich,
Załącznik nr 4 wzór umowy część nr 1,
Załącznik nr 4 A wzór umowy część nr 2,
Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna,
Załącznik nr 6 zobowiązania podmiotu trzeciego