„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin
e-mail: [email protected]

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

„Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie”

 

Ogłoszenie UZP – Ogłoszenie nr 598880-N-2017 z dnia 2017-10-06 r.

SIWZ

Załączniki:

Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy
Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
Załącznik nr 4 wzór umowy
Załącznik nr 5 dokumentacja techniczna
Załącznik nr 6 przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
Załącznik nr 7 ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwana dalej ustawą.