Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin
NIP: 851-20-36-092

zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwot 30 000 euro
na wykonanie robót budowlanych

pn.: „Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi
w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17 w Szczecinie”.

Spis treści:

 1. Przedmiot zamówienia
 2. Kryterium wyboru oferty i wynagrodzenie Wykonawcy
 3. Termin wykonania, gwarancja i rękojmia
 4. Informacje administracyjne

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Załącznik nr 3 – Przedmiar

Załącznik nr 3 – Przedmiar

Załącznik nr 4 A – Załącznik graficzny przedstawiający zakres prac instalacji sanitarnych objętych remontem

Załącznik nr 4 B – Załącznik graficzny przedstawiający zakres pomieszczeń objętych remontem

Załącznik nr 5 – wzór umowy

WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI

 1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac związanych z kompleksowym remontem zaplecza kuchni i pracami towarzyszącymi a w szczególności:

 1. Prace ogólnobudowlane
  • Wymiana okładzin ściennych i podłogowych
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • Roboty malarskie
  • Zabudowy instalacji wod.-kan. i c.o.
 2. Prace w zakresie instalacji sanitarnej
  • Wymiana instalacji wodnej
  • Wymiana instalacji kanalizacyjnej
  • Wykonanie izolacji termicznych nowo wykonanych instalacji
  • Montaż urządzeń i armatury.
 3. Prace w zakresie instalacji elektrycznej
  • Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych
  • Wykonanie pomiarów elektrycznych

Wykonawca winien wykonać roboty budowlane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, wymogami poczynionych uzgodnień oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, która stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Szczegółowy zakres prac określony został w przedmiarach, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia a zakres pomieszczeń objętych remontem przedstawiony jest graficznie w załączniku nr 4 do zaproszenia.

Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej jako kalkulacji własnej opartej na rachunku ekonomicznym. Zamawiający w celu dokonania prawidłowej kalkulacji oczekuje przed złożeniem oferty cenowej, dokonania wizji lokalnej w pomieszczeniach w których realizowane będą prace remontowe.

Prace muszą zostać wykonane z materiałów Wykonawcy. Materiały muszą zapewnić długotrwałą i bezawaryjną pracę pomieszczeń. Materiały użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowych cienkowarstwowych muszą być elementem jednego sytemu producenta izolacji a podczas wykonywania prac muszą zostać zastosowane i przestrzegane reżimy technologiczne. Okładziny ceramiczne ścienne i posadzkowe muszą być wykonane przy pomocy okładzin systemowych jednego producenta posiadającego w swym rozwiązaniu płytki i cokoliki przypodłogowe zapewniające prawidłowe wykonanie robót pokrywczych.

Materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać wszystkie dokumenty i atesty pozwalające na wbudowanie ich podczas prowadzenia prac. Podczas wyceny należy wycenić materiały spełniające wymagania stawiane w załączniku do zapytania ofertowego – Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2)

 • Kryterium wyboru oferty i wynagrodzenie Wykonawcy
 1. Zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto – 100%.
 2. Podstawą obliczenia ceny powinna być dla Wykonawcy jego własna, oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja, obejmująca wszelkie wymagania określone w niniejszym zamówieniu oraz obejmować wszelkie koszty jakie są niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia i jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Dołączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót ma charakter wyłącznie pomocniczy. Cena musi obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do ukończenia całości prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową i przedmiarami. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.
 2. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót, który stanowi załącznik do prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 3. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 4. Termin wykonania, gwarancja i rękojmia
 1. Termin wykonania zamówienia wynosi 80 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.
 2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
 3. W okresie gwarancji wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt, każdą wadę przedmiotu zamówienia. Termin usunięcia wady zostanie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego a czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 2 dni robocze od daty zgłoszenia.
 4. Informacje administracyjne
  • Termin złożenia oferty: do 15 maja 2017 r. do godz. 13:00.
  • Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Krucza 17 71-747 Szczecin w pokoju nr 10.
  • Forma złożenia oferty: w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób:

„Oferta cenowa na zadanie pn.: „Remont zaplecza kuchni wraz z pracami towarzyszącymi w pomieszczeniach przyziemia w skrzydle F Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie

 1. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej wraz z zestawieniem materiałów.
 2. Warunkiem złożenia oferty jest wizja lokalna przedmiotu zamówienia.
 3. Osoba do kontaktu: Benigna Bronowicka – Kierownik Działu Obsługi – teł. 504 235 631 lub [email protected].

Sporządził:

KIEROWNIK

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
ul. Krucza 17, 71-474 Szczecin, tel. / fax 91 455-83-33 / 91 455-72-10
email: [email protected]