„Remont wejścia głównego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecine
mail: [email protected]

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONA ROBOTY BUDOWLANE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:
„Remont wejścia głównego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

Ogłoszenie UZP nr 607330-N-2017
SIWZ

 

Załączniki:

Załącznik nr  1 formularz oferty,
Załącznik nr  2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy,
Załącznik nr  3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich,
Załącznik nr  4   wzór umowy,
Załącznik nr  5 dokumentacja techniczna,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.