Remont łazienek oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

Nr sprawy ZP/4/2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin

e-mail: [email protected]

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA:

 

„Remont łazienek oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie”.

 

SPIS TREŚCI :

Rozdział I – Forma oferty;
Rozdział II – Zmiana, wycofanie i zwrot oferty;
Rozdział III – Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia;
Rozdział IV – Jawność postępowania;
Rozdział V – Podstawy wykluczenia. Warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty;
Rozdział VI – Wykonawcy zagraniczni;
Rozdział VII – Termin wykonania zamówienia, gwarancja i rękojmia;
Rozdział VIII – Wadium
Rozdział  IX – Wyjaśnienia  treści  siwz  i  jej  modyfikacja  oraz  sposób  porozumiewania  się  wykonawców
z zamawiającym;
Rozdział X – Sposób obliczenia ceny oferty;
Rozdział XI – Składanie i otwarcie ofert;
Rozdział XII – Wybór oferty najkorzystniejszej;
Rozdział XIII   – Zawarcie umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
Rozdział XIV – Pouczenie o środkach ochrony prawnej;
Rozdział XV – Opis przedmiotu zamówienia.

 

  Treść ogłoszenia w UZP

  SIWZ

Załączniki:

  Załącznik nr 1 – formularz oferty
  Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
  Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i podmiotach trzecich
  Załącznik nr 4 – wzór umowy
  Załącznik nr 5 – zobowiązanie
  Załącznik nr 6– -dokumentacja techniczna