Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin
NIP: 851-20-36-092

zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1,2,3 Załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo Zamówień Publicznych Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin oraz zasad udzielania Zamówień Publicznych w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro i Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora DPS „Dom Kombatanta” nr 24/2016 z dnia 28.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej, określenia zasad udzielania zamówień publicznych określenia zasad wykonywania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
na wykonanie zadania
pn.: „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
ul. Krucza 17 w Szczecinie”.

Spis treści:
I Przedmiot zamówienia
II Kryterium wyboru oferty i wynagrodzenie Wykonawcy
III Termin wykonania, gwarancja i rękojmia
IV Informacje administracyjne

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 – Oferta cenowa

I. Przedmiot zamówienia
Wykonanie prac związanych z dostawą i montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej aluminiowej p.poż. EI 60 – szt. 6, zgodnie z obowiązującymi przepisami p.poż..
Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
ul. Krucza 17, 71-474 Szczecin, tel. / fax 91 455-83-33 / 91 455-72-10
email: [email protected]

II. Kryterium wyboru oferty i wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zamawiający podczas wyboru najkorzystniejszej oferty będzie się kierował kryterium najniższej ceny brutto – 100%.
2. Wykonawca przed złożeniem oferty cenowej zobowiązany jest do wykonania przedmiarów przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez strony bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót, który stanowi załącznik do prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz dokumentacja powykonawcza z książką serwisową drzwi.

III. Termin wykonania, gwarancja i rękojmia
1. Termin wykonania zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych od momentu zlecenia Wykonawcy przedmiotu zamówienia.
2. Wymagany przez zamawiającego minimalny okres rękojmi i gwarancji – 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
3. W okresie gwarancji wykonawca obowiązany jest usunąć na własny koszt, każdą wadę przedmiotu zamówienia. Termin usunięcia wady zostanie każdorazowo ustalony przez Zamawiającego a czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 2 dni robocze od daty zgłoszenia.

IV. Informacje administracyjne
1. Termin złożenia oferty: do 05 lipca 2017 r. do godz. 13:00.
2. Miejsce złożenia oferty: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Krucza 17
71-747 Szczecin w pokoju nr 10 lub drogą mailową na adres: [email protected].
3. Osoba do kontaktu: Benigna Bronowicka – Kierownik Działu Obsługi – tel. 504 235 631
lub [email protected].