Remont łazienek oraz wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

Nr sprawy ZP/4/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” przy ul. Kruczej 17, 71-747 Szczecin e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl   ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE   O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. […]

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej – Odrzucenie ofert

INFORMACJA O IDRZUCENIU  OFERT CENOWYCH ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin NIP: 851-20-36-092 Notatka służbowa z analizy ofert. Przedmiot zamówienia: pn.: „Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17 w Szczecinie”.

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej w ciągach komunikacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71 – 747 Szczecin NIP: 851-20-36-092 zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. […]