Entries by admin

Termomodernizacja budynku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Nr sprawy ZP/01/2018 str. 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” ul. Krucza 17, 71-747 Szczecin e-mail: sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 […]